Adatvédelem

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89337/2015

1. Bevezető 
A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit az alábbi szabályzatban  foglalja össze, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 68. § (6) bekezdése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, amiről az érintetteket természetesen előzetesen értesíti.

2. Fogalmak 

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelési irányelvek      
3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
3.2. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
3.3. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
3.4. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
3.5. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
3.6. Az érintett a hozzájárulását a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
3.7. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
3.8. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
3.9. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
3.10. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
3.11. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogaalapja és időtartama lapja és időtartama  lapja és időtartama
4.1. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.2. A honlap látogatóinak adatai  
4.2.1. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
4.2.2. A szolgáltató a felhasználó böngészése közben a számítógépen ún. sütit helyezhet el. Ezeket a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.
4.2.3. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.  A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.  Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. További információ a cég adatvédelmi irányelveiről: http://www.google.com/privacy.html

4.3. Hírlevél
4.3.1. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  az általa üzemeltetett honlap hírleveleire való feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.
4.3.2. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
4.3.3. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
4.3.4. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
4.3.5. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
4.3.6. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89337/2015

5. Az adatkezelés biztonsága
5.1. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. weboldala a GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. szerverén található. (9024 Győr, Közép u. 16.).
5.2. A hírlevelek küldése GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. (9024 Győr, Közép u. 16.) szerverén  keresztül történik.
5.3. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
5.4. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.  Az érintettek jogai és jogérvényesítésük  
6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bármelyik elérhetőségén.
6.2. Az érintett kérelmére a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
6.3. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
6.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. helyesbíteni köteles.
6.5. A személyes adatot a Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
6.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6.8. A Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6.11. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában, a következő elérhetőségeken lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391-1400

Telefax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei 

Név: Gilvádi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Életerőforrás Centrum)

Székhely: 2100 Gödöllő Ady Endre sétány 14.Telefon: +36 70 424 00 16
E-mail: bemer@eleteroforras.hu
Weboldal: www.eleteroforras.hu
Cégjegyzékszám: 135095121-3-64
Adószám: 14384110-2-13
Képviselő: Lehoczky Enikő ügyvezető igazgató

Van még kérdése, amire választ szeretne kapni?
Hívja kollégánkat a +36 70 424 0016 -os telefonszámon vagy írjon nekünk máris.